ДГ №30 Радецки
Детска градина в град София, Дианабад

Мисия и визия

ДГ № 30 "Радецки" е съвременна модерна институция, свързана с утвърждаването на детското заведение, като конкуретноспособно, формиращо у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за училище, реализация и социализация, осигуряваща социален и емоционален комфорт. Детската градина работи с квалифициран и ерудирен педагогически екип, екип от отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи креативно и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес.

Дневният режим е организиран така, че е предпоставка за овладяване от децата на основни видове дейности и техните конкретни модификации, с цел интегриране на децата към традиционните български ценности.

МИСИЯ:

  • да прилага образователни стратегии за социално и интелектуално развитие на децата за постигане на училищна готовност;
  • да подкрепя потенциалните възможности на всяко дете и да създава благоприятна и позитивна среда за неговото развитие;
  • да мотивира учителите и всички работещи да прилагат и реализират в най-висока степен професионалните си умения;
  • да отговори на обществените потребности и очаквания за значимостта на детската градина за потенциалното развитие на детето от предучилищна възраст;
  • да положи основите у децата на умение за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на Европейските критерии и изисквания за качествено образование;
  • да стимулира родителите, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на децата;