ДГ №30 Радецки
Детска градина в град София, Дианабад

Обществен съвет

                                                   ОРГАН ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ

Обществените съвети в системата на предучилищното и училищно образование, имат за цел създаването на условия за активна и демократично функционираща общност. Те са органи за подпомагане на  развитито и граждански контрол на управление. /Чл.265,ал.1 и2 от ЗПУО/ 

В ДГ № 30 "РАДЕЦКИ" Обществения съвет е учреден на 05.12.2016 год. на общо събрание на родителите, излъчени от всяка група в детското заведение , като пълноправен партньор във възпитанието и обучението на децата.

Дейност на Обществения съвет и организация на работа:

 • Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и;
 • Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за предоставяне на равни възможности и за работа по приобщаване на децата от уязвимите групи;
 • Предлага политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката, оценяване и инспектирането на детското заведение;
 • Дава становище за разпределението на бюджета по дейности;
 • Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията;
 • Съгласува Годишния план;
 • Взема участие с представител в комисиите за атестиране на директорите;
 • Съгласува избора от учителите на учебни комплекти и учебни помагала ;
 • Сигнализира компетентните органи при констатирани нарушения на нормативни актове;
 • Дава становище по годишния план-прием;
 • Участва с представители в създаването и приемането на "Етичния кодекс" в детското заведение;
 • Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в общинските детски заведения;
 • Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас;
 • Дава становища и по други въпроси по искане на директора, ПС, РУО;